Κανονισμός της Φιλεκπαιδευτ. Αδελφότητος Τυάνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τύποις Ε. Μισαηλίδου, 1882
  6. 15 σ.
    • Τυάνα ναμ Δενεϊλιλερίν Τεαλιμπερβέρ Ουχουββετινίν Νιζαμναμεσίδιρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές