Τουρκικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ε. Μισαηλίδου, 1882
15 σ.
  • Τυάνα ναμ Δενεϊλιλερίν Τεαλιμπερβέρ Ουχουββετινίν Νιζαμναμεσίδιρ

Κανονισμός της Φιλεκπαιδευτ. Αδελφότητος Τυάνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τυάνα ναμ Δενεϊλιλερίν Τεαλιμπερβέρ Ουχουββετινίν Νιζαμναμεσίδιρ
    1. Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τυάνων