Τουρκικά
Δερί Σααδετδέ: "Ανατολή" Ματπααασηνδά Ταππ Ιδιλμισδίρ, 1891
1625 σελ.
  • [Κωνσταντινούπολη: Τυπογραφείο "Ανατολή", 1891]

Τουδζδάν Κηζλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. [Κωνσταντινούπολη: Τυπογραφείο "Ανατολή", 1891]
    1. Γαλλική λογοτεχνία -- Μεταφράσεις στα τουρκικά