Τουρκικά
[Κωνσταντινούπολις]: Ασιτανετέ Πατρικχανετέ ολάν Πασμά χανετέ, 1799
132 σ.
  • Τουρκί λισανά τερτζουμέ ολουντού Φαζηλετλού Ιερομόναχος. Βε Καϊσερτεκή Ελληνικά σχολειονούν Διδασκάλοσουν Κυρ Γερμανοστάν. Σήμτι γενή πασμαγιά βερηλτεί ορθόδοξος χριστιανλαρήν. Αλλαχά χος ημτάτη σουτακαλερήηλαν

Σοφός Σολωμωνούν παροιμιαλαρή : βε σερήφ Εκκλησενήν ρουχανιέτ μανεσί Ομολογητής Μαξίμοσουν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τουρκί λισανά τερτζουμέ ολουντού Φαζηλετλού Ιερομόναχος. Βε Καϊσερτεκή Ελληνικά σχολειονούν Διδασκάλοσουν Κυρ Γερμανοστάν. Σήμτι γενή πασμαγιά βερηλτεί ορθόδοξος χριστιανλαρήν. Αλλαχά χος ημτάτη σουτακαλερήηλαν
    1. Βίβλος, Π.Δ.