Τουρκικά
Ισταμπολτά: Οχαννές Δερουλαντζ Πασμαχανεσινδέ, 1871
315 σ.
  • Εγιάμη Πατησαχληγηνδά εττιγί σεφερλερίν βέ τζενκλερίν, βέ μίν εββελινδέν ελ αχιρινέδεκ, γιάνι δογδουγού γκιουνδέν τα βεφατινέ καδάρ νάσηλ βέ νέ τάρζιλε γκελίπ γκετζτιγινίν νακλιγετί. Πού κι σίμδι ικινδζί δεφά πασηλτή Ιωάννης Ν. Κεσίσογλου βέ Μιχαήλ Α. Καραδζόγλου Μεσαριφλερίγιλε

Αλέξανδρος Μακεδόνιαλη μεσχούρ Πατησαχήν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εγιάμη Πατησαχληγηνδά εττιγί σεφερλερίν βέ τζενκλερίν, βέ μίν εββελινδέν ελ αχιρινέδεκ, γιάνι δογδουγού γκιουνδέν τα βεφατινέ καδάρ νάσηλ βέ νέ τάρζιλε γκελίπ γκετζτιγινίν νακλιγετί. Πού κι σίμδι ικινδζί δεφά πασηλτή Ιωάννης Ν. Κεσίσογλου βέ Μιχαήλ Α. Καραδζόγλου Μεσαριφλερίγιλε
    1. Αλέξανδρος ο Μέγας, (356-323)