Τουρκικά
Δερί Σααδέτ: "Ανατολή" Ματπαασηνδάν, 1893
132 σ.

Γενοβέφα χικιαγεσί : ίσπου χικιαγέ Αλιάκη χαμιδέϊλε μεβσούφ βέ χάζα νισά ταϊφεσινίν ιπρέτ αλμασηνά μαχσούς ολμάγηλε

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μύθοι