Τουρκικά
Δερί Σααδετδέ: Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1884
311 σ.
  • Ανατολή γαζέταση μουελλιφί Ε. Μισαηλίδησδεν αδί Τουρκί λισανηνά τερζουμέ, βέ κιαφέϊ Ανατοληλή Ορθόδοξος Χριστιανλαρήν μουταλιαασή ιτζούν τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ

Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον, γιάνι Ινδζίλι Σερίφ : Λουκάς βέ Μάρκος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανατολή γαζέταση μουελλιφί Ε. Μισαηλίδησδεν αδί Τουρκί λισανηνά τερζουμέ, βέ κιαφέϊ Ανατοληλή Ορθόδοξος Χριστιανλαρήν μουταλιαασή ιτζούν τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ