Τουρκικά
Ιστανπολδά: Ευαγγελινός Μισαηλίδης ταπ Χανεσινδέ, 1865
352 σ.
  • Ανατολή Γαζέταση μουελλιφί Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδησδεν αδί Τουρκί λισανηνά τερζουμέ, βέ κιαφέϊ Ανατοληλή Ορθόδοξος Χριστιανλαρήν μουταλιαασή ιτζούν τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ

Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον : γιάνι Ινδζιλι Σερίφ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανατολή Γαζέταση μουελλιφί Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδησδεν αδί Τουρκί λισανηνά τερζουμέ, βέ κιαφέϊ Ανατοληλή Ορθόδοξος Χριστιανλαρήν μουταλιαασή ιτζούν τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ