Τουρκικά
Εν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Βουτυρά και Σ/ΑΣ, 1876
160 σ.
  • Κείμενο γραμμένο στα ελληνικά, οθωμανικά και καραμανλήδικα

Οθωμανική εγκυκλοπαίδεια : τόμος πρώτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο γραμμένο στα ελληνικά, οθωμανικά και καραμανλήδικα
    1. Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά