1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι.
  5. Ad populum Antiochenurn, adversus Iudaeos, de incomprehensibili/Dei natura,de Sanctis, deque diuersis eiusmodi an*umentis,/Homiliae | AESOPII/PHRYGIS FABV=/LAE GRAECE ET LATINE,/CVM ALIIS QVIBVSDAM | BARTOLI/a Saxoferrato/LVCERNAE IV RIS/OMNIA,QVAE EXTANT, OPERA/ | CLA. PTOLEMAEI INERRANTIUM/Stellarum | COMMENTA / RIO DE LE COSE DE/TVRCHI, ET DEL S. GEOR/GIO SCANDERBEG,/PRINCIPE DI EPYRRO./CON LA SVA VITA | COMMENTARIO/DE LE COSE DE TVR/CHI, ET DEL S. GEORGIO/SCANDERBEG,/PRINCIPE DI/EPYRRO./CON LA SVA VITA | CONCOR=/ DIA DISCORS, /SIVE / QVERIMONIACATHOLICAE CHRISTI/Iesu Ecclesiae | CORONA/PRETIOSA | De Graecae linguae particulis. | DE MALEFICIIS/TRACTATUS,/DE INQUIRENDIS ANIMADVERTENDISQ/criminibus. | DIGTIONARIVM/GRAECVM | DISSERTATIO/HISTORICO - PHILOLOGICO - THE-OLOGICA/De/VERSIONE NOVI/TESTAMENTI,/BARBARO -GRECA | EPISTOLA DI M. NICOLO PAPADOPULO | EUROPAEI/MONARCHIA/SOLIP-SORUM | EXCERPTA/DE ANTIQUTTATIBUS | Grammaticae institutiones | GRAMMATICAEINSTITVTIONES | GUROPALATA,/DE OFFIGIIS MAGNAE ECCLESIAE | HISTORIAE /BYZANTINAE / SCRIPTORES / POST ΤΗΕΟΡΗAΝΕΜ | HISTORIA PLAN-TARVM | HISTORIA ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | HOMERI / POETAE CLARISSI/M1 ODYSSEA, ANDREA DI=/uo | I FATTI E LE PRODESSE DI MANOLI BLESSI STRATHIOTO | IMPERIUM / ΟRIENTALE / SIVE/ANTIQUITATES /CONSTANTINOPOLITANAE / IN QUATUOR PARTES DISTRIBUTAE:/QUAE EX VARIIS SCRIPTORUM GRAECORUM OPERIBUS | LA/ROSAURA | LE COSE MORALI DI PLV=/larcho, recate pur horain questa/nostra lingua | L'HISTOIRE DE/LA DECADENCE/DE L'EMPIRE GREC, ET/ESTABLISSEMENT DE CELVΥ/des Turcs | LIBER/DE/GRAECAE LINGVAE/ | LIBRI/περΙ Φύσιος άνθρώπου | Matthaei DEVARII | Miniera dell' Argutezze Scoperta | MIXAHΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | PEREMPTORIUM / ICONOMACHIAE | PER LE AVGVSTISSIME NOZZE/DELLE ALTEZZE REALI/DI/VITTORIO AMEDEO/DVGA DI SAVOIA/E/MARIA ANTONIA FERDINANDA/INFANTA DI SPAGNA/COMPONIMENTI POETICI | PROBLEMATUM | PSICHOFEILIS/LOJI/IS TES EORTES KE KIRIAKES TU CHRONU/Sinthemeni | ROMA RISTAURATA/ET ITALIA ILLUSTRATA/DI ΒIONDO DA FORLI./ | ROMA RISTAVRATA, ΕΤ ITALIA | SANCTISSIMI DOMINI/NOSTRI/CLEMENTIS XI. /PONT. MAX | VETERES de Re Militari Soriptores | VINDICIAE / CANONICARUM / SCRIPTURARUM/VULGATAE LATINAE EDITIONIS | XPONIKON | ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ /ΣΩΤΗΡΙΑ /ΒΙΒΛΙΟΝ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ/ΤΟΥ/ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ | Άννης της Κομνηνής πορφηρογεννήτου [sic] Καισαρίσσης Αλεξιάς = Annae Comnenae porphyrogenitae caessarissae Alexias… | ΑΠOΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΙΣΤΟΡΙΩΝ | ΑΠΑΝΤΑ/ΠΛΑΤΩΝΟΣ/ΜΕΘ' ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΛΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙ-/ΚΑ, ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ./PLATONIS OMNIA OPERA/CVM COMMENTARIIS PROCLI IN/Timaeum & Ροlitica, thesauro ueteris/Philosophiae maximo. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΆΠΟΣΤΟΛΟΣ,/ΣΥ'Ν ΘΕΩ Α΄ΓΙΏ | ΒΙΒΛΙΟΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ/ΤΟY ΜΑΡΤΙΟΥ/ ΜΗΝΟΣ | Ε'΄ΚΛΟΓΙΟΝ | Εργα. | ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ/ΤΟ ΜΕΓΑ | ΕΥΧΟΛΟΠΟΝ/ΤΟ ΜΕΓΑ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΙΛΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΛΟΓΟΙ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗ/ΝΟΥ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ/ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ/ ΠΙΣΤΕΩΣ | Λαονίκου Καλκοκονδύλου Αθηναίου απόδειξις ιστοριών δέκα = Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem … | ΛΟΓΟΙ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ / ΕΙΣ TO ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ, ΚΑΙ / ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΑΝΑΣΤΛΣΙΝ / Του Κυρίου ημών Ιησοΰ Χριστοΰ | ΜΗΝΑΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY | ΜΗΝΑΙΟΝ/ΤΟY/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΜΗΝ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΜΗΝ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | Μουσαίου ποιημάτιον τά καθ' Ηρώ/και Λέανδρον./Όρφέως αργοναυτικά./Τοu αυτου ύμνοι./Ορφεύς περί λίθων. Γνώμαι έκ διαφόρων ποιητών./Ομήρου βατραχομυομαχία./Musaei opusculiim de Herone/et Leandro/Orphei argonautica./Eiusdem hymni/Orpheus de la-pidibus. | ΟΔΥΣΣΕΙΑ/Βατραχομυομαχία,/Υμνοι. λβ./Ητών αυτών πολύπλοκος άνάγνωσις | ΟΔΥΣΣΕΙΑ/Βατραχομυομαχία,/Υμνοι. λβ'./Ητων αυτών πολύπλοκος ανάγνωσις./ODYSSEA/Batrachomyomachia./Hymni. xxij./Eorundem multiplex lectio/ | ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ/ΕΥ' ΛΑΒΗ'Σ ΚΑΙ' ΨΥ/ΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΗ | ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΗ-/ΡΟY ΑΜΦΩ HTΕ ΙΛΙΑΣ ΚΑΙ H/ΟΔΥΣΣΕΙΑ | ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΣΟΥΙΔΑΣ./SUIDAE LEXICON,/GRAECAE & LATINE. | ΣΥΜΜΙΚΤΑ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟPIKΗ | ΤΑ ΣΩΖΟΜΕNA | ΤΗΣ/ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOΥ ΘΕΙΟΥ ΔΑΒΙΔ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ/ΔΑΒΙΔ/ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ/ΚΑΙ ΒΑΣ-ΛΕΩΣ/ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ω'ΔΩΝ | Ω'ΡΟΛΟΓΙΟΝ