Τουρκικά
Αθήνατα: Γεώργη Πολυμερηνίν Πασμασηντά ταπ Ολουνμούς τουρ, 1837
3 τ.

Παλαιά Διαθήκη : γιάνι Τεβράτη Σερίφ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο