Τουρκικά
[Κωνσταντινούπολις]: Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω, 1799
201, [7] σ.
  • "... εξεδόθη εις Τουρκικήν απλήν διάλεκτον προς ωφέλειαν των χρείαν εχόντων απλουστάτων εκείνων χριστιανών ..."

Βιβλίον ψυχωφελέστατον : περιέχον διδασκαλίαν προς τον Πνευματικόν, τους Κανόνας του αγίου Ιωάννου του Νηστευτού και συμβουλήν προς τον μετανοούντα ...συνερανίσθη μεν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "... εξεδόθη εις Τουρκικήν απλήν διάλεκτον προς ωφέλειαν των χρείαν εχόντων απλουστάτων εκείνων χριστιανών ..."
    1. Ποιμαντική θεολογία