ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

THE SPECTRA OF SOME SINGULAR INTEGRAL OPERATORS FOR SOLVING THREE-DIMENSIONAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Kazantzakis I.G. | Καζαντζάκης Ι.
  5. 1980
  6. 49-69
    • Differential equation systems solving in a general way the three dimentional boundary problem of a limited area d are described. The solving method concerns to the aplication only tested numerical methods while the general method which exists is the method of the finite elements.
    • Στο παρόν άρθρο διατυπώνονται, με την βοήθεια του λογισμού, τα συστήματα διαφορικών εξισώσεων, που επιλύουν το τρισδιάστατο συνοριακό πρόβλημα τυχόντος εγκλείσματος D, στη γενική του μορφή. Η επίλυση αφορά μόνο την εφαρμογή δοκιμασμένων αριθμητικών μεθόδων και η γενικότερη μέθοδος που υφίσταται μέχρι σήμερα, είναι αυτή των πεπερασμένων στοιχείων