ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ

ABOUT THE QUALITY OF THE GLUTENE OF WHEAT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζαγανιάρης Ιω Ν
  5. 1935
  6. 424-428
    • Research, which concerns the french and North-African wheats and the comparison on the one hand, with tests of bread-making and on the other hand with the survey of the plastic virtues of glutene (Chopin apparatus).
    • Γίνεται έρευνα επί γαλλικών και βορειοαφρικανικών σίτων και η σύγκριση αφ' ενός με τις δοκιμές της αρτοποιήσεως, αφ' ετέρου με την καταμέτρηση των πλαστικών ιδιοτήτων της γλουτένης (συσκευή Chopin).