Η ΟΞΕΩΣΙΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΝΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕΒΡΙΝΗΣ

THE ACIDOSIA AS CAUSE OF DEATH DUE TO ATEBRIN MUSONATE GIVEN INTRAVEINOUSLY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Issaias Diomedes | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Ησαϊας Διομήδης
  5. 1938
  6. 699-705
    • The effect of Atebrin Bayer upon the thermoregulatory centres of body heat is being studied after observing that during intravenous introduction, the death of the animal was sometimes provoked. Experiments are being made on dogs and the blood pressure of the carotid and of the femoral artery is being examined.
    • Μελετάται η επίδραση της Atebrin Bayer επί του κέντρου διαρρυθμίσεως της θερμότητας του σώματος αφού παρατηρείται ότι κατά την ενδοφλέβια εισαγωγή του επέρχεται ενίοτε ο θάνατος του ζώου. Εκτελούνται πειράματα σε σκύλους και εξετάζεται η πίεση του αίματος της καρωτίδας και της μηριαίας αρτηρίας.