ΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

CONCERNING THE VITAMINS FOUND IN MILK IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Sotiriadou Elli | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Σωτηριάδου Έλλη | Sotiriadou Elli
  5. 1938
  6. 667-674
    • The capacity of vitamins found in milk in Athens is being studied. The milk used was pure and not thinked out with water. Firstly, fresh milk was examined then, milk that was heated for 30 minutes, in other words, pasteurized, and milk that was boiled. It is concluded that vitamins A,B1, and D were not reduced significantly with boiling. On the opposite, vitamine C was completely destroyed.
    • Μελετάται η περιεκτικότητα του γάλακτος των Αθηνών σε βιταμίνες. Το γάλα που χρησιμοποιηθηκε ήταν αγνό, και όχι αραιωμένο με νερό. Εξετάσθηκε αφ' ενός το νωπό γάλα, αφ' ετέρου γάλα που θερμάνθηκε για μισή ώρα δηλ. Παστεριώθηκε και γάλα που θερμάνθηκε μέχρι να βράσει. Προέκυψε ότι οι βιταμίνες Α, Β1 και D δεν ελαττώνονται σημαντικά με τον βρασμό. Αντίθετα η βιταμίνη C καταστρέφεται τελείως.