ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΝ ΕΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΡΩΜΗ, ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

RELATIONS BETWEEN AVERAGE MONTHLY TEMPERATURES IN ALEXANDRIA, ATHENS, ROME, PARIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1938
  6. 424-432
    • An analytic statement of mathematical relation that expresses the difference of the average monthly temperatures in various cities.
    • Αναλυτική διατύπωση μαθηματικής σχέσεως που εκφράζει την διαφορά των μέσων μινιαίων θερμοκρασιών σε διάφορες πόλεις.