ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

A STRATIGRAPHIC AND TECTONIC STUDY ON THE OIL APPEARANCES, IN MACEDONIA. FIRST PART. STRATIGRAPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Mitsopoulos Max K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980) | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1938
  6. 350-358
    • An analytic picture is given of the stratigraphic structure of Salonika aiming to investigate the oil layers.
    • Δίδεται αναλυτική εικόνα της στρωματογραφικής σύστασης της Θεσσαλονίκης με σκοπό την εξερεύνηση πετρελαιοφόρων στρωμάτων.