ΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ

THE MATHEMATICAL CONCEPTS BY PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Zervos Panagiotis | Ζερβός, Παναγιώτης (1878-1952)
  5. 1950
  6. 344-358
    • On the occasion of Plato's birthday (7th Thargilionos 472 b.c.), Plato's contribution is presented to the sparkle of the ancient greek spirit and the abstract manner with which he conceived his mathematical concepts.
    • Με την ευκαιρία των γεννεθλίων του Πλάτωνα (7η Θαργηλίωνος 472 π.χ.) παρουσιάζεται η συμβολή του Πλάτωνα στη λάμψη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και η αφηρημένη έννοια με την οποία συλλάμβανε τις μαθημετικές έννοιες.