1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951) | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1950
  6. 102-108
    • The presence of old volcanos is ascertained in the Peninsula of Perachora lenked with the Jura-Paleocretaceous flints of the eastern Greece series in which they meet.
    • Διαπιστώνεται η παρουσία, στη χερσόνησο της Περαχώρας παλαιών ηφαιστειτών, συνδεόμενων προς τους Ιουρασικούς-παλαιοκρητιδικούς σχιστοκερατολίθους της σειράς Αν. Ελλάδος, εντός των οποίων συναντώνται.