ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΙΝ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΙΝ

YIELD CRITERIA DEPENDING ON PRESSURE AND DILATANCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 641-669
    • There are studied the criteria of yield of materials which take into consideration the pressure and the dilatancy. In particular is studied the impact of the hydrostatic camponent of the tensions and the R parametor in the form of the yield areas of the materials. From the experimental research of the criteria of yield of the material (metals, plastics, non-metalic materials etc) is being proved that the first criterio is too chose to the experimental results, whilst the second gives good results for streasy-strached materials (with small R) but for sandy materials (big R) inclines more and more from the experimental prizes when the R increases.
    • Μελετώνται κριτήρια διαρροής των υλικών τα οποία λαμβάνουν υπόψη την πίεση και την διόγκωση. Ειδικώτερα μελετάται η επίδραση της υδροστατικής συνιστώσας των τάσεων και της παραμέτρου R στη μορφή των τόπων διαρροής των υλικών. Από την πειραματική έρευνα των κριτηρίων διαρροής των υλικών (μετάλλων, πλαστικών, μη μεταλλικών υλικών κλπ.) αποδεικνύεται ότι το πρώτο κριτήριο είναι πολύ κοντά στα πειραματικά αποτελέσματα, ενώ το δεύτερο κριτήριο δίνει καλά μεν αποτελέσματα για όλκιμα υλικά ( με μικρό R) αλλά για ψαθυρά υλικά ( για μεγάλο R) αποκλίνει όλο και περισσότερο από τις πειραματικές τιμές, όπου το R αυξάνει.