ΤΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΡΩΓΜΗΣ

THE EQUIVALENT THROUGH-CRACK MODEL FOR THE SURFACE PART-THROUGH CRACK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Wu D.L. | Wu D.L.
  5. 1983
  6. 426-458
    • The study is refered to the three - dimensional, problem of the surface partial crack in thick slate which could be reduced to two-dimensional with the insertion of the model of the equivalent from side to side crack diarging with proper distribution of tensorns and streching tensions along the edges of the crack. The model's principle is based on a relevant proposition which has been formulated in 1972. According to the model of the equivalent from side to side crack, which is inserted with this announcement, we accept the distribution of the tensor and bending tensions at the fore edges of the crack. The functions which express these distributions are determined by their marginal prises and their form which is given as a dyouym of powers. In such a way is being formed a system of integral equations which are solved numerical and appoximataly and from their solution are determined not only the variation of the tension's factor but the distribution of the tensions and distortious to the whole field of the slate.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο τριδιάστατο πρόβλημα της επιφανειακής μερικής ρωγμής σε παχειά πλάκα που μπορεί να αναχθεί σε διδιάστατο με την εισαγωγή του ομοιώματος της ισοδύναμης διαμπερούς ρωγμής φορτιζομένης με κατάλληλη διανομή εφελκυστικών και καμπτικών τάσεων κατά μήκος των γειλέων της ρωγμής. Η αρχή του ομοιώματος βασίζεται σε σχετική πρόταση που έχει ήδη διατυπωθεί το 1972 κατά το ομοίωμα της ισοδύναμης διαμπερούς ρωγμής, το οποίο εισάγεται με την ανακοίνωση αυτή, δεχόμαστε κατανομή εφελκυστικών και καμπτικών τάσεων, στα εμπρόσθια χείλη της ρωγμής. Οι συναρτήσεις που εκφράζουν τις κατανομές αυτές προσδιορίζονται από τις ακραίες τιμές τους και η μορφή τους δίνεται σαν δυώνυμο δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται σύστημα ολοκληρωτικών εξισώσεων οι οποίες λύνονται αριθμητικά και προσεγγιστικά και από την λύση τους ορίζονται όχι μόνο η μεταβολή του συντελεστή εντάσεως των τάσεων κατά μήκος του μετώπου της ρωγμής αλλά και η διανομή των τάσεων και παραμορφώσεων σ' όλο το πεδίο της πλάκας.