ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΙΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

A STUDY OF THE EMISSION OF STRESS WAVES DURING IMPACT AND FRACTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 302-327
    • This study concerns the theoretical and experimental exploration of phenomena which are connected with the emission and spread of elastic waves to direct means / constant means. From the theoretical and experimental exploration of these phenomena was resulted that the spreading of the various types of waves, is being formed either by shocked loads or by the spreading of the fissures and other discontinueties at the bodies. Moreover, they have impacts on the mechanical virtues of the bodies, on their form and on their propable existed geometrical not-continuals. It is stressed that the most important obstacles to the even spreading of the bodies are all the discontinuties of them and in particular every diange of phase to the propable static fissures, holes etc.
    • Η μελέτη αυτή αφορά τη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των φαινομένων, τα οποία συνδέονται με την εκπμπή και την διάδοση ελαστικών κυμάτων σε συνεχή μέσα. Από την θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των φαινομένων αυτών συνάγεται το συμπέρασμα ότι τη διάδοση των διαφόρων τυπών κυμάτων, αυτών που δημιουργούνται είτε από κρουστικά φορτία, είτε από τη διάδοση ρωγμών και άλλων ασυνεχειών στα σώματα, επηρεάζουν οι μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων, η μορφή τους και οι τυχόν υπάρχουσες γεωμετρικές ασυνέχειές τους. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι σημαντικά εμπόδια στην ομαλή διάδοση των κυμάτων αποτελούν όλες οι ασυνέχειες των σωμάτων και ιδιαίτερα κάθε αλλαγή φάσης οι τυχόν υπάρχουσες στατικές ρωγμές, οπές, εγκλείσματα κλπ.