ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ CAUCHV

PRACTICAL PROCEDURES AND METHODS FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF CAUCHY-TYPE SINGULAR INTEGRAL EQUATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 108-159
    • In the present is being studied the method for the numerical solution of the singular integral equations which in relatively short time of occupation with computers provides the desired solution. The method is applied in the system of points of classification, which are defined as roots of data's transcendental equation, which's form is depended on the particular adjacent problem. This method contributes, from theoretical as well as from flatly numerical side, to the development of the research in the sector of the approximative solution of fissures of the three-dimensional elasticity.
    • Μελετάται μέθοδος αριθμητικής επίλυσης ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων, η οποία σε σχετικά μικρό χρόνο απασχόλησης Η/Υ να παρέχει την επιθυμητή λύση. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ενότητα σημείων ταξιθεσίας, τα οποία ορίζονται ως ρίζες δεδομένης υπερβατικής εξίσωσης, της οποίας η μορφή εξαρτάται από το συγκεκριμένο συνοριακό πρόβλημα. Η μέθοδος αυτή συμβάλλει τόσο από θεωρητικής, όσο και από καθαρά αριθμητικής πλευράς στην προώθηση της έρευνας στον τομέα της προσεγγιστικής επίλυσης ρωγμών της τρισδιάστατης ελαστικότητας.