ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ

ABOUT SOME POINTS OF ELIMINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1934
  6. 75-79
    • A solving method of the algebraical problem in which the quantity of polynoms are wanted f (z,u) so that the equations F(z,u)=0 and f (z,u)=0 can have limited quantity of solutions common in UL.
    • Μέθοδος επίλυσης του αλγεβρικού προβλήματος κατά το οποίον ζητείται το πλήθος των πολυωνύμων f(z,u) ώστε οι εξισώσεις F(z.,u)=0 , F(z,u)=0 να έχουν πεπερασμένο πλήθος ριζών κοινών ως προς ?