ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ

ON THE LOCATION AND THE SIZE OF ATLANTIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1960
  6. 401-418
    • A detailed account is being made about the sunked Atlantis, facts are given about the size and the year of the sinking and about it's geographic position. Finally, the catactysm of Defkalionos is described and a solution to the enigma is given.
    • Εξιστορείται ο μύθος της βυθισμένης Ατλαντίδος, δίδονται στοιχεία για το μέγεθος και την χρονολογία της καταβυθίσεως αλλά και την γεωγραφική της θέση. Τέλος, περιγράφεται ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος και δίδεται λύση του αινίγματος.