ΦΘΟΡΙΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

FLUOROMETRY ON THE GREEK OLIVE OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Μπιρμπίλη Μαρία | Ninni-Birbili Maria
  5. 1960
  6. 240-247
    • The rate of fluorescensy of greek olive oil is being studied throught an improved fluorine-photometric method as well as the determination of the fluctuation limits. The samples of olive oils that were used were from the crops of 1956-57 and 1957-58. The expiremental stage of the study is presented and the conclusions are given.
    • Ερευνάται η ένταση φθορισμού των ελληνικών ελαιολάδων δια βελτιωμένης φθοριοφωτομετρικής μεθόδου καθώς και ο καθορισμός των ορίων διακυμάνσεως αυτών. Τα δείγματα ελαιολάδου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σοδείας 1956-57 και 1957-58. Παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της μελέτης και εξετάζονται τελικά συμπεράσματα.