ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΥΡΕΤΟΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

FURTHER STUDIES ON AROMATIC ACID METABOLISM IN RHEUMATIC FEVER AND OTHER COLLAGEN DISEASES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Danelatos-Athanasiades K | Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Κωνστάντσας Ν | Αγαθόπουλος Αν | Δανελάτου-Αθανασιάδου Κ | Constantas N.S.
  5. 1965
  6. 252-257
    • The project concerns the quantitative designation of metacatecholamines which are excreted from the patients urine who suffer from rheumatic fever and other collagen diseases. The method which is used as well as the results are presented.
    • Η εργασία αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό των μετακατεχολαμινών, που αποβάλλονται με τα ούρα ασθενών, που πάσχουν από ρευματικό πυρετό και άλλα νοσήματα του κολλαγόνου. Περιγράφεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται και δίδονται τα αποτελέσματα.