ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΑΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΡΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

CONCERNING A MIXED SCALE AND THE EQUIVALENT SCALE OF RATIONAL MUSICAL INTERVALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1939
  6. 488-500
    • The ? scale was introduced by ancient greek music by Aristoxenou and his school and found opposition by the Pythagoric school. The purpose of this present study is the search of a diatonic scale which has intervals datum under rational numbers and which wincided acastically with the correspondant of the ?. Finally, he examines if today's ? scale is the same with the ancient harmonic which according to the writter was used pratically from the era of Ploutarch.
    • Η συγκεκραμένη κλίμαξ, εισήχθη εις την αρχαίαν ελληνικήν μουσικήν υπό του Αριστοξένου και της σχολής του, κατεπολεμήθη δε υπό της Πυθαγορικής Σχολής. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αναζήτησις διατονικής κλίμακος, η οποία έχει διαστήματα διδόμενα υπό ρητών αριθμών, και τα οποία συμπίπτουν ακουστικώς μετά των αντιστοίχων της συγκεκραμένης. Τέλος, εξετάζει εάν η σημερινή συγκεκραμένη κλίμαξ είναι η ίδια των αρχαίων αρμονικών, η οποία, κατά τον συγγραφέα ήτο εις πρακτικών χρήσιν τουλάχιστον από της εποχής του Πλουτάρχου.