ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

CONCERNING A NEW METHOD OF MEASURING THE LOGISTIC CURVE APPLICATION ON GREECE'S POPULATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1939
  6. 412-421
    • The type under the name "increase curve" or "logistic curve" is being examined which determines in a satisfying way the population of various countries and gives interesting indications as to which course a country's population will follow. The writter of this present announcement requists to find a new method which will give logistically the "maximum" of a country's population for the appropriate data combination of the last cencus and for the prior ones. Equations of the logistic curve are mentioned and drawn density values by boards.
    • Εξετάζεται τύπος υπό το όνομα "καμπύλη των αυξήσεων" ή "λογιστική καμπύλη" ο οποίος παριστά πράγματι ικανοποιητικώς την αύξησιν του πληθυσμού διαφόρων χωρών και παρέχει ενδιαφέρουσας ενδείξεις ποίαν πιθανή πορεία πρόκειται να ακολουθήσει, η αύξησις του πληθυσμού μιας χώρας. Ο συγγραφεύς εις την παρούσαν ανακοίνωσιν ζητά να βρεί μίαν νέαν μέθοδον η οποία να δίδει λογιστικώς το "μέγιστον" του πληθυσμού μιας χώρας, διά καταλλήλου συνδυασμού των δεδομένων της τελευταίας απογραφής και των προγενεστέρων τοιούτων. Αναφέρονται εξισώσεις της λογιστικής καμπύλης και εξαγόμεναι τιμαί πυκνότητος κατά πίνακες.