ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

THE ABILITY OF VARIOUS GLASSES FOR THE PROTECTION OF THE EYES AGAINST SOLAR LIGHT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Dontas Spyr | Kotsaftis A. | Κοτσαύτης Α. | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1939
  6. 379-386
    • For eye protection against powerfull solar hight the use of various glasses made, clear or coloured, which value until today was only in the visicn examination which is ascribed from the ? kind and of the light quantity which glasses permit passage. For this present study various types of glasses were examined which are for eye protection based on histologic changes of the retina. the experiments were made on frogs eyes and are mentioned in the announcement.
    • Προς προφύλαξιν των οφθαλμών από του ισχυρού ηλιακού φωτός, γίνεται χρήσις διαφόρων υάλων, ηθαλωμένων ή εγχρώμων, των οποίων η αξία εκρίνετο μέχρι σήμερον μόνον εκ της εξετάσεως του φάσματος το οποίον αποδίδεται από εν έκαστον είδος και εκ του ποσού του φωτός του οποίου την δίοδον επιτρέπει η ύαλος. Διά της παρούσης εργασίας εξητάσθησαν παρά των συγγραφέων διάφορα είδη υάλων, τα οποία φέρονται ως προστατευτικά των οφθαλμών εις την κοινήν χρήσιν, επί τη βάσει των ιστολογικών μεταβολών του αμφιβληστροειδούς. Τα πειράματα έγιναν επί οφθαλμών βατράχων και αναφέρονται εις την ανακοίνωσιν.