ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1939. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

SESSION ON THE 27TH APRIL 1939 DEPOSITION OF WORK WRITTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Kampouroglou D | Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Κεραμόπουλλος Α | Σκλαβούνος Γεώργιος Λ | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1939
  6. 297-302
    • During the session on the 27th April 1939, the president of the Academy presents the dedicated issue of Ioniou Anthology to academic m. Gregory Kenopoulou's life and work. After wards, m. Anth. Keramopoullos presents the book "Historic grammar of the greek language" by W. Beschewliew. M. Sp. Dontas introduces and reports on the published work of professor m. George Photinou "Records of the Andreou Siggrou Hospital". M. Sklavounos presents the published in Bucuresti work of professor of Anatomy and Embryology m. Fr. Rainer entitted : "Endueter anthropologiduer days trois villages roumains des carpathes". Finally, m. Dim. Gr. Kambouroglou introduces the book by professor K. Ch. Enisleidou entitted : "Amphiclia".
    • Κατά την Συνεδρία της 27ης Απριλίου 1939 ο πρόεδρος της Ακαδημίας παρουσιάζει το αμφιερωμένον εις την ζωήν και την δράσιν του ακαδημαϊκού κ. Γρηγορίου Ξενόπουλου τεύχος της Ιονίου Ανθολογίας. Κατόπιν ο κ. Αντ. Κεραμόπουλλος παρουσιάζει το βιβλίον " Ιστορική γραμματική της ελληνικής γλώσσης" του W. Beschewliew. Ο κ. Σπ. Δοντάς καταθέτει και εισηγείται δι' ολίγων περί του δημοσιευθέντος υπό του καθηγητού κ. Γεωργίου Φωτεινού έργου "Αρχεία του νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού 1937". Ο κ. Γ. Σκλαβούνος παρουσιάζει το άρτι εκδοθέν έργον του Εν Βουκουρεστίω καθηγητού της ανατομίας και εμβρυολογίας κ. Fr. Rainer υπό τον τίτλον : "Enduetec anthropologiduer days trois villages roumains des Carpathes". Τέλος ο κ. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου εισηγείται περί του βιβλίου του καθηγητού κ. Χρ. Ενισλείδου, υπό τον τίτλον " Αμφίκλεια".