ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

EXPERIMENTAL STUDIES ON THE INFLUENCE OF SEA WATER ON THE THERMOSTATIC CENTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Δοντάς Σ Γ | Φωκάς Ευαγ. | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1939
  6. 83-88
    • The announcement refers to experiments which were made on animals aiming to find the mechanism of the action of the sea water on the centers of the arrangement of heat on the organism. From these experiments which were made with intravenous isertion of sea water of natural or water through ? water, it was found that the natural sea water acts as a hypertonic salt solution and brings narcosis to the heat centers (the temperature increases-fever) and the watered down sea water, acts as a hypotonic salt solution and provokes the ? of the heat centers in order for the body temperature to deacend. Following the watered down solutions of sea water, if intravenous and in a large quantity act as antipyretics.
    • Η ανακοίνωσις αναφέρεται εις τα πειράματα τα οποία έγιναν επί κυνών, προς εύρεσιν του μηχανισμού της δράσεως του θαλασσίου ύδατος επί των κέντρων της διαρρυθμίσεως της θερμότητος εις τον οργανισμόν. Εκ των πειραμάτων τούτων, κατά τα οποία εγίνετο, ενδοφλέβιος εισαγωγή θαλασσίου ύδατος, φυσικού ή αραιωμένου δι' απεσταγμένου ύδατος, ευρέθη ότι το μεν φυσικόν θαλάσσιον ύδωρ δρά ως υπερτονικόν διάλυμα αλάτων, και φέρει νάρκωσιν των κέντρων της θερμότητος (η θερμοκρασία ανέρχεται-πυρετός) το δε λίαν αραιωθέν δι' απεσταγμένου ύδατος θαλάσσιον ύδωρ, δρά ως υποτονικόν διάλυμα άλατος και προκαλεί του ναντίον διέγερσιν των κέντρων της θερμότητος, ώστε η θερμοκρασία του σώματος κατέρχεται. Κατ΄ακολουθίαν τα αραιά διαλύματα του θαλασσίου ύδατος, ενδοφλεβίως και εις αρκούσα ποσότητα εισαγόμενα εις τον οργανισμόν, δρούν ως αντιπυρετικά.