ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

CONCERNING RETROACTIVE SYLLOGISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Eginiitis V. | Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1955
  6. 219-220
    • A short announcement aiming to refute a publishing according to which Aristote already knew about retroactive syllogism by Euclidis. This however, is not clear in no article.
    • Σύντομη ανακοίνωση με σκοπό την ανασκευή δημοσιεύματος σύμφωνα με το οποίον ο Αριστοτέλης εγνώριζε ήδη τον αναδρομικό συλλογισμό του Ευκλείδη. Τούτο όμως δεν προκύπτει σαφώς από κανένα κείμενο.