ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΟΨΕΩΣ

EXPERIMENTAL INSPECTION OF CHEESES FROM A HYGIENIC ASPECT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1955
  6. 14-16
    • The experimental inspection od cheeses is made by injection inside the testicle of the under inspection cultivations. The simplest damage is phlegnionic testicu-epididynitis and the heaviests result in suppuration. The infectuons source of cheeses are the organic substances that rot around the cheese douries.
    • Ο πειραματικός έλεγχος των τυρών γίνεται δι' ενέσεως εντός του όρχεως των υπό έλεγχο καλλιεργειών. Η απλούστερη βλάβη είναι φλεγμονώδης ορχειοεπιδιδυμίτις και οι βαρύτερες καταλήγουν στην διαπύηση. Πηγή μολύνσεως των τυρών είναι οι οργανικές ουσίες, οι οποίες σήπτονται γύρω απ' τα τυροκομεία.