ΤΟ ΑΣΚΗΤΟΝ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

THE ASCETICISM OF INTELLIGENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1937
  6. 432-448
    • The purpose of this study is to examine of the degree of children's intelligence can improve with studying which takes place at school. The answer to this question leads to a psychological problem, if in other words, intelligence depends on external influences and until what degree. Many conclusions are drawn but also, a lot of problems arise.
    • Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει εάν ο βαθμός της νοημοσύνης των παιδιών, μπορεί να βελτιωθεί υπό την επίδρασιν της εργασίας, η οποία γίνεται στο σχολείο. Η απάντησις δε εις το ερώτημα τούτο, οδηγεί κατ' ευθείαν εις το θεμελιωδέστατον ψυχολογικόν πρόβλημα, εάν η νοημοσύνη εξαρτάται από εξωτερικές επιδράσεις και μέχρι τίνος βαθμού. Προκύπτουν αρκετά συμπεράσματα αλλά δημιουργούνται και πολλά προβλήματα.