ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

MEASUREMENTS OF THE BACKGROUND CONCENTRATIONS OF AIR POLLUTANTS AND AEROSOLS (PAUR EXPERIMENT) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Suppan P. | Ζιώμας Ι | Ζερεφός, Χρήστος (1943-) | Μπάης Α | Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Μπαλής Δ | Blumthaler K. | Hofzumahaus A | Suppan P. | Hofzumahaus A. | Pommereay I. | Fabian P.
  5. 1997
  6. 578-591
    • Measurements were made which contributed to the analysis of the atmosphere's quality in habitated and remote areas in Greece. The measurements were made in the soil and in the free atmosphere. The general conclusion is that in all of Greece, the same quality buckground of the atmosphere environment prevwils under conditions of moderate north winds in the Aegean.
    • Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις , οι οποίες συνέβαλαν στην ανάλυση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας . Οι μετρήσεις έγιναν τόσο στο έδαφος όσο και στην ελεύθερη ατμόσφαιρα . Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα επικρατεί κατά μέσον όρο το ίδιο υπόβαθρο ποιότητος του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος κάτω από συνθήκες επικράτησης μέτριων βορείων ανέμων στο Αιγαίο .