ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΤΥΠΟΥ Ι)

MULTIAXIAL FAILURE OF STRENGTH OF POLYCRYSTALLINE ICE I (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1997
  6. 506-535
    • An experimental investigation is attempted for the definition of the fouture mode of the polycrystalline granular ice at temperatures around -20C.
    • Επιχειρείται πειραματική μελέτη για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αστοχίας του πολυκρυσταλλικού κοκκώδους πάγου σε θερμοκρασία περίπου - 20 C.