ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΔΟΣΕΩΣ ΟΡΘΟΤΡΟΠΩΝ ΜΕΣΩΝ

SPECTRAL DECOMPOSITION OF THE COMPLIANCE FOURTH - RANK TENSOR FOR ORTHOTROPIC MATERIALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Σόκολης Δημήτριος Π.
  5. 1997
  6. 481-505
    • The application of the theory of spectral decomposition of the compliance S in the case of orthotropic materials. From this application it is concluded that the application of langrange equations that describe the activity equations of a solid body for the study of laws of imbalance as well as it's change to the orthotropic solid bodies , is possible.
    • Εφαρμογή της θεωρίας της φασματικής ανάλυσης του τανυστού S στην περίπτωση ορθότροπου στερεού. Από την εφαρμογή αυτή τελικά προκύπτει ότι είναι δυνατή η εφαρμογή των εξισώσεων Langrange που περιγράφουν τις εξισώσεις κινήσεως ενός στερεού σώματος για την μελέτη των νόμων της ανισοτροπίας καθώς και της μεταβολής αυτής στα ορθότροπα στερεά σώματα .