ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΒΙΟΥΣ ΔΟΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

MULTILEVEL OPTIMAL DESIGN OF CELLULAR STRUCTURES IN BIOMATERIALS BY THE NUMERICAL HOMOGENIZATION METHOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1997
  6. 232-257
    • This study refers to the optimal material design problem for composites and cellular materials by using distributed multilevel, iterative optimization techniques. The method of solving these problems allow the best application of the elements of the construction for the best behaviour to exterior. Compression and with this manner, it is considered that human constructions are starting to resemble to equivalent constructions of nature, especially a hose of living beings.
    • Η μελέτη αυτή ασχολείται με το πρόβλημα βελτίωσης κατανομής του υλικού κατασκευής , είτε από σύνθετα υλικά , είτε από κυψελωτά , δια χρησιμοποιήσεως των κατανεμομένων πολυβαθμίων τεχνικών βελτιοποιήσεως. Η μέθοδος επιλύσεως των προβλημάτων , επιτυγχάνει την καλύτερη προσαρμογή των στοιχείων της κατασκευής για την βέλτιστη συμπεριφορά της σε εξωτερικές καταπονήσεις και δι' αυτού του τρόπου θεωρείται ότι οι ανθρώπινες κατασκευές αρχίζουν να προσομοιάζουν πρός αντίστοιχες κατασκευές της φύσεως , ιδίως πρός αυτές των εμβίων όντων.