ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΝΥΣΤΩΝ ΕΝΔΟΣΕΩΣ S ΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΠΛΑΚΑΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

SPECTRAL DECOMPOSITION OF THE COMPLIANCE TENSOR FOR ANISOTROPIC PLATES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Σόκολης Δημήτριος Π.
  5. 1997
  6. 196-214
    • In this study the theory of spectral analysis of the compliance tensors is being extended for plane stress promblems. This way the possibility for the characterization of elastic properties of anisotropic media into plane plates under conditions of plane intensive "exhaustim". For this purpose , a cartesian system of coordination is considered to which the complanees tensions are refered to , σ and deformation, ε, and which directions are identified with the major directions of the with the axis 33 toward the powerfull axis of the isotropic (transversal) level; It is proven that the plane up is able to be used for the jull deseription of monoparametral anisotropy of the material transversal isotropic plane plates.
    • Στη μελέτη αυτή , επεκτείνεται η θεωρία της φασματικής αναλύσεως του τανυστού ενδόσεως S , για επίπεδα προβλήματα τάσεων. ΄Ετσι , δημιουργείται η δυνατότητα για τον χαρακτηρισμό των ελαστικών ιδιοτήτων των ανισοτρόπων μέσων σε επίπεδες πλάκες υπό συνθήκες επιπέδου εντατικής καταπονήσεως. Πρός το σκοπό αυτό , θεωρείται καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων πρός το οποίο αναφέρονται οι τανυστές τάσεως , σ, και παραμορφώσεως, ε, και του οποίου οι διευθύνσεις ταυτίζονται με τις κύριες διευθύνσεις του μέσου , με τον άξονα 33 ως τον ισχυρό άξονα του μέσου , κάθετο επί του ισοτρόπου (εγκαρσίου) επιπέδου.Αποδεικνείεται ότι η επίπεδος ιδιογωνία πως είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη περιγραφή μονοπαραμετρικώς της ανισοτροπίας του υλικού εγκαρσίως ισοτρόπων επιπέδων πλακών.