ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB SITE) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (GLOBAL CHANGE-IGBP) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

PRELIMINARY STUDY AND DESIGN OF A WEB SITE MODEL FOR THE INTERNATIONAL GEOSPHERE BIOSPHERE PROGRAMME (IGBF) AND THE COMMITEE FOR SPACE RESEARCH OF THE ACADEMY OF ATHENS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Τριτάκης Β | Μανεσιώτης Πέτρος | Nastos Panagiotis | Manesiotis Petros | Νάστος Παναγιώτης
  5. 1998
  6. 196-224
    • The first experimental but complete web site is presented from the commitees of Global Change and Space Research of the Athens Academy. The guidelines that were followed are given, the installation and management of the web site is explained, the function of the email and finally, suggestions are made for the progress and improvement of the web site.
    • Παρουσιάζεται η Πρώτη Πειραματική αλλά πλήρης ηλεκτρονική σελίδα των επιτροπών της Ακαδημίας Αθηνών της Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβοής και Ερευνών του Διαστήματος. Δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθήθηκαν, εξηγείται η εγκατάσταση και η διαχείριση της ιστοσελίδας, η λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τέλος γίνονται προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ιστοσελίδας.