Η ΣΑΠΡΟΦΥΤΙΚΗ ΧΛΩΡΙΣ ΩΣ ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

THE SAPROPHYTIC FLORA AS A STRENGTHENING SOURCE AND HEALTH FACTOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1954
  6. 365-370
    • The sacrophytic flora is being studied as a strengthening source and health factor. From this study, it is concluded that there is a close connection between man's natural flora and his health. This vitality depends on the variety and the number of the ttypes, while these stimulators are not familiar. the impoverishment and the simplification of the flora creates a weakly situation.
    • Μελετάται η σαπροφυτική χλωρίδα και ζωογόνος πηγή και ως παράγοντας υγείας. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της φυσικής χλωρίδος του ανθρώπου και της υγείας του. Η ζωτικοτητα αυτή εξαρτάται από την ποικιλία και το πλήθος των ειδών ενώ τα ζωογόνα αυτά είδη δεν είναι γνωστά. Επισημαίνεται ότι η πτώχευση και απλούστευση της χλωρίδος δημιουργεί φιλάσθενο κατάσταση.