ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTAL STUDY. THE PSYCHOLOGY OF BEARING WITNESS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Κισσάβου Μαρία
  5. 1954
  6. 184-204
    • The satudy aims to determine special issues on the psychology of bearing witness like, if the witness is subjected to delusion, which conditions contribute to its accuracy, if the distance of the observer influences the bearing of witness, if the sexe differ towards the bearing of witness, etc.
    • Η έρευνα σκοπό έχει να καθορίσει ειδικότερα ζητήματα επί της ψυχολογίας της μαρτυρίας όπως το αν υπόκειται η μαρτυρία σε πλάνη, ποιοί όροι συντελούν στην ακρίβειά της, αν η απόσταση του παρατηρούμενου επιδρά επ' αυτήν, αν διαφέρουν τα φύλα ως προς τη μαρτυρία κλπ.