ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΓΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΑ.

PHYSICOLOGICAL EXPERIMENTAL STUDY. FEELIGS AND THEIR RELATION TOWARDS OTHER MENTAL FUNCTIONS. EXPRESSION AND THE POWER OF EMOTIONS ACCORDING TO AGE AND SEX. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Κισσάβου Μαρία
  5. 1954
  6. 173-184
    • The study examines the following issues: 1) If feelings present any manifestation and regular increasing power with the advance of age, like intelectual functions do. 2) If manihestations and the increase of power of emotions is the same in both sexes. 3) If that manifestation and increase of power of emotions is the same in both sexes.
    • Η έρευνα εξετάζει τα εξείς ζητήματα: 1) αν το συναίσθημα εμφανίζει εκδήλωση και κανονικώς αύξουσα ισχύ προϊούσης της ηλικίας, όπως οι γνωστικές λειτουργίες 2) αν η εκδήλωση και η άυξηση της ισχίος των συναισθημάτων είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους και 3) αν η εκδήλωση και η αύξηση της ισχύος των συναισθημάτων είναι η ίδια και για τα δύο φύλα.