ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959) | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959) | Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1954
  6. 83-90
    • Mr V. Vlassopoulos' book "The Educational Problem in Greece" is presented, in which problems of the new generation are exposed. Also, Mr I. Xanthakis' books "Astronomy Lessons" and "Calculus Lessons of Possibilities an Mistakes Theory" are presented. finally, the book "Events that have Occured in the First 20 Years at the Inquiry Station of Stoch Breeding Plants and Legumes of Larissa" is also presented;.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Βλασσ. Βλασσοπούλου " Το εκπαιδευτικόν πρόβλημα εν Ελλάδι", στο οποίο θίγονται σημαντικά προβλήματα της νέας γενιάς. Επίσης παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Ιωαάννου Ξανθάκη "Μαθήματα Αστρονομίας", "Μαθήματα γενικών Μαθηματικών" και "Μαθήματα Λογισμού πιθανοτήτων και θεωρίαι σφαλμάτων". Τέλος παρουσιάζεται το έργο "Πεπραγμένα της πρώτης εικοσαετίας του Ερευνητικού Σταθμού κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων Λαρίσης".