ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Amantos K | Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959) | Σωτηρίου Γεώργιος | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1954
  6. 8-9
    • Professor F. Babinger's writing work is presented concerning "Mehmet der Eroberer und Seine Zeit" as well as Mr S. Palekanidis' work "Castoria I (charts). Finally, the 2nd volume from Mr E. Stamatis' "Euclides Geometry - Number Theory" is exposed.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του καθηγητή F. Bebinger περί Μεχμέτ του Κατακτητού "Mehmed der Eroberer und seine Zeit" αλλά και το έργο του κ. Στ. Πελεκανίδου "Καστοριά Ι (Πίνακες)" Τέλος κατατίθεται ο β' τόμος του κ. Ευαγγ. Σταμάτη "Ευκλείδου Γεωμετρία-Θεωρία αριθμών".