ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ "ΕΦΗΒΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ" ΤΙΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΗΓΟΡΕΙ

ON THE STATUE NAMED " ADOLESCENT OF ANTICYTHERE". WHAT IT PRESENTS AND ALLEGORIZES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ. | Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1951
  6. 73-77
    • The announcement presents the view of the authors for the explanation of the archaeological problem, which arose half a century ago and that concerns the statue " Adolescent of Anticythere" and especially what it represents and allegorises. It is believed that the statue consists of an allegory of Appolo who with his right hand holds a cock and with his left , a lyre.
    • Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις σκέψεις των συγγραφέων για τη λύση του αρχαιολογικού προβλήματος, που προέκυψε πριν μισό αιώνα, και που αφορά το άγαλμα " Έφηβος των Αντικυθήρων", και ειδικότερα το τι παριστάνει και τι αλληγορεί. Υποστηρίζεται ότι το άγαλμα αυτό αποτελεί αλληγορία του θεού Απόλλωνα, ο οποίος με το δεξί χέρι κρατεί πετεινό και το αριστερό λύρα.