ΕΠΙ ΑΠΛΗΣ ΣΥΜBΟΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ON A SIMPLE INTERFEROMETRIC METHOD FOR THE SEPARATION OF PRINCIPAL STRESSES IN PLANE ELASTICITY PROBLEMS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1962
  6. 273-287
    • A simple experimental method is incerted for the determination of principal stresses in plane-elasticity problems, based on the phenomenon of the contribution of monochromatic diffused light beam.
    • Εισάγεται απλή πειραματική μέθοδος για τον καθορισμό των κυρίων τάσεων σε επίπεδα προβλήματα ελαστικότητας, στηριζόμενη επί του φαινομένου της συμβολής μονοχρωματικής δέσμης διάχυτου φωτός.