ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1959
  6. 391-397
    • Academic, Mr Konstantinos Triantafyllopoulos, presents Mr Georgiou Petropoulos' 3 books; A) Legal Documents of Sifnos from G. Maridakis' Collection (1684-1835) after the contribution in the post-Byzantine Law study. B) The Code of Athens Notary, Panagi Poulou, 1822-1835 C) Notarized Deeds in Paxos of Various Notaries in the Years between 1658 - 1810.
    • Ο ακαδημαϊκός κ. Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλος παρουσιάζει τα βιβλία του κ. Γεωργίου Πετροπούλου, α) Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη (1684-1835) μετά συμβολών εις την έρευναν του Μεταβυζαντινού δικαίου, β) Ο κώδιξ του νοταρίου Αθηνών Παναγή Πούλου (1822-1835), γ) Νοταριακαί Πράξεις Παξών διαφόρων νοταρίων των ετών 1658-1810