ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ 11 ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡ. ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

EXPRESSION OF SOLAR RADIATION IN FUNCTION OF THE LONGTITUDE OF THE SUN IN 11 POINTS OF THE NORTHERN HEMISPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1953
  6. 299-309
    • An analytical expression of the solar radiation in function of the sun's longtitude in 11 points of the Earth.
    • Αναλυτική έκφραση της ηλιακής ακτινοβολίας ως συνάρτηση του μήκους του ηλίου σε ένδεκα τόπους της γης.